Adatvédelmi Nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy a FLEX-DENT Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) történő álláspályázata, illetve önéletrajzának e célból történő benyújtása kapcsán az Ön személyes adatainak a Társaságunk, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) általi kezelése valósul meg. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

A megadott személyes adatok tárolását és kezelését Társaságunk az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és/vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és-ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges- naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az Adatkezelő adatai:

Társaságunk adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 37. Cikk (1) bek.-nek rendelkezéseivel összhangban nem alkalmaz.

1. Az adatkezelés által érintett személyes adatok köre

Az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

 • az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési név, szül. hely és idő, édesanyja szül. neve);
 • az Ön szakmai életútját bemutató életrajza, a benne foglalt személyes adataival (iskolai végzettségek, foglalkoztatási helyek, szakmai tapasztalatai);
 • az Adatkezelőhöz benyújtott önéletrajzában, pályázatában feltüntetett egyéb személyes adatai (pl. fotója, iskolai végzettségét, egyéb képzettségét igazoló okiratának másolata);
 • nyilvános közösségi profil adatai.

2. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön a megpályázott álláshely elnyerése érdekében küldi meg az Adatkezelőnek a személyes adatait. Az ehhez szükséges előkészületek lebonyolítása, az Ön alkalmasságának eldöntése. Az adatkezelés célja pedig a betölthető álláshelyek kapcsán felmerülő szakmai igények, valamint az Ön által birtokolt szakmai képességek összevetése.

Személyes adatait az Adatkezelő csak az esedékes munkaerő felvételi eljárásaiban, a jelentkezők alkalmasságának megítélése, illetve a felvételükről történő döntés érdekében kezeli. Személyes adatai kizárólag Magyarország területén kerülnek tárolásra és kezelésre.

Hozzájárulása esetén az adatkezelés célja a megfelelő készségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkező leendő dolgozók kiválasztásának megkönnyítése, az Önnel való a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.

Az Ön személyes adataihoz az adatkezelés során a [email protected] címre küldött esetekben kizárólag a társaság ügyvezetője rendelkezik hozzáféréssel.

Tévesen a [email protected] címre küldött álláspályázatok, önéletrajzok a [email protected] címre történő továbbítás és a feladó egyidejű értesítése mellett a fiókból haladéktalanul törlésre kerülnek.

3. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

A személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja senki felé kivéve, ha a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) köteles adatot szolgáltatni, továbbá az Ön hozzájárulása esetén, a Tájékoztatóban megadott esetekben.

4. Az adatkezelés időtartama

Abban az esetben, amennyiben a jelentkezése időpontjában nincs betölthető álláshely az Adatkezelőnél, úgy további 6 hónapig az Adatkezelő megőrzi az önéletrajzát és az álláspályázatához csatolt dokumentumokat, azaz tovább kezeli a személyes adatait (pl. mert szakmai ismeretei alapján egyébként alkalmas lenne az Adatkezelőnél valamely munkakör betöltésére, azonban éppen nincs üres hely, de várható üresedés).

Az önéletrajzának, és a csatolt dokumentumoknak az Adatkezelő részére történő megküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak a fenti 6 hónapos időtartamú kezeléséhez.

A jelentkezése folyamatában a személyes elbeszélgetés során keletkezett, Önnel kapcsolatos személyes adatokat tartalmazó un. interjú lapokat az Adatkezelő a pályázati anyagának részeként, azzal együtt kezeli (tehát a jelentkezéstől számított 6 hónapig).

Az Adatkezelő a szakmai igényeknek megfelelő szakmai tapasztalat mértékének, jellegének elbírálása folyamatában, (és csakis ebből a célból) az Ön hozzájárulása esetén jogosult az Ön által megjelölt korábbi munkáltatóit megkeresni, és az Ön szakmai tapasztalatait érintő körben adatot kérni.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását – az említett 6 hónapos időtartamon belül is – bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

 • személyesen (előzetes időpont egyeztetése mellett) az Adatkezelő székhelyén: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11
 • – elektronikus úton: [email protected]

Hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Az Adatkezelő a hozzájárulásának visszavonásakor, valamint az álláspályázatának megküldésétől számított hat hónap elteltével személyes adatait külön értesítés nélkül törli.

5. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

6. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más Adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, valamint hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni;
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve
 • az Önre nézve várható következményeiről.

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor (pl. valamilyen online marketing, internetes nyereményjáték keretében).

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát), vagy
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érinti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatás az érintett által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről kérelem alapján ingyenesen megadandó.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

8. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

 • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

 • e-mail: [email protected]

 • telefon: (1) 391 1400.

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu