Lap tetejére

Adatvédelmi nyilatkozat

 •  

  Tájékoztatjuk, hogy a FLEX-DENT Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) történő álláspályázata, illetve önéletrajzának e célból történő benyújtása kapcsán az Ön személyes adatainak a Társaságunk, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) általi kezelése valósul meg. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

   

  A megadott személyes adatok tárolását és kezelését Társaságunk. az alábbi alapelvek betartása mellett végzi.:

  -         Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és/vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  -         Csak olyan személyes adat kezelhető mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  -         A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  -         Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és-ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges- naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

   

  Az Adatkezelő adatai:

  ·        cégnév: FLEX-DENT Kft.

  ·        székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  ·        adószám: 13915911-2-08

  ·        cégjegyzékszám.  08-09-014767

  ·        telefonszám: +36 30 235 6552

  ·        e-mail: labor@flexdent.hu; job@flexdent.hu

   

  Társaságunk adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 37. Cikk (1) bek.-nek rendelkezéseivel összhangban nem alkalmaz.

  1. Az adatkezelés által érintett személyes adatok köre

  Az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

  -         az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési név, szül. hely és idő, édesanyja szül. neve);

  -         az Ön szakmai életútját bemutató életrajza, a benne foglalt személyes adataival (iskolai végzettségek, foglalkoztatási helyek, szakmai tapasztalatai);

  -         az Adatkezelőhöz benyújtott önéletrajzában, pályázatában feltüntetett egyéb személyes adatai (pl. fotója, iskolai végzettségét, egyéb képzettségét igazoló okiratának másolata);

  -         nyilvános közösségi profil adatai.

   

  2. Az adatkezelés jogalapja, célja

  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön a megpályázott álláshely elnyerése érdekében, küldi meg az Adatkezelőnek a személyes adatait. Az ehhez szükséges előkészületek lebonyolítása, az Ön alkalmasságának eldöntése. Az adatkezelés célja pedig a betölthető álláshelyek kapcsán felmerülő szakmai igények, valamint az Ön által birtokolt szakmai képességek összevetése.

  Személyes adatait az Adatkezelő csak az esedékes munkaerő felvételi eljárásaiban, a jelentkezők alkalmasságának megítélése, illetve a felvételükről történő döntés érdekében kezeli. Személyes adatai kizárólag Magyarország területén kerülnek tárolásra és kezelésre.

  Hozzájárulása esetén az adatkezelés célja a megfelelő készségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkező leendő dolgozók kiválasztásának megkönnyítése, az Önnel való a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.

   

  Az Ön személyes adataihoz az adatkezelés során a job@flexdent.hu címre küldött esetekben kizárólag a társaság ügyvezetője rendelkezik hozzáféréssel.

   

  Tévesen a labor@flexdent.hu címre küldött álláspályázatok, önéletrajzok a job@flexdent.hu címre történő továbbítás és a feladó egyidejű értesítése mellett a fiókból haladéktalanul törlésre kerülnek.

   

  3. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

  A személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja senki felé kivéve, ha a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) köteles adatot szolgáltatni, továbbá az Ön hozzájárulása esetén, a Tájékoztatóban megadott esetekben.

   

  4. Az adatkezelés időtartama

  Abban az esetben, amennyiben a jelentkezése időpontjában nincs betölthető álláshely az Adatkezelőnél, úgy további 6 hónapig az Adatkezelő megőrzi az önéletrajzát és az álláspályázatához csatolt dokumentumokat, azaz tovább kezeli a személyes adatait (pl. mert szakmai ismeretei alapján egyébként alkalmas lenne az Adatkezelőnél valamely munkakör betöltésére, azonban éppen nincs üres hely, de várható üresedés).

  Az önéletrajzának, és a csatolt dokumentumoknak az Adatkezelő részére történő megküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak a fenti 6 hónapos időtartamú kezeléséhez.

  A jelentkezése folyamatában a személyes elbeszélgetés során keletkezett, Önnel kapcsolatos személyes adatokat tartalmazó un. interjú lapokat az Adatkezelő a pályázati anyagának részeként, azzal együtt kezeli (tehát a jelentkezésétől számított 6 hónapig).

  Az Adatkezelő a szakmai igényeknek megfelelő szakmai tapasztalat mértékének, jellegének elbírálása folyamatában, (és csakis ebből a célból) az Ön hozzájárulása esetén jogosult az Ön által megjelölt korábbi munkáltatóit megkeresni, és az Ön szakmai tapasztalatait érintő körben adatot kérni.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását – az említett 6 hónapos időtartamon belül is – bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

  -         személyesen (előzetes időpont egyeztetése mellett) az Adatkezelő székhelyén: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  -         elektronikus úton: job@flexdent.hu

  Hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

  Az Adatkezelő a hozzájárulásának visszavonásakor, valamint az álláspályázatának megküldésétől számított hat hónap elteltével személyes adatait külön értesítés nélkül törli.

   

  5. A kezelt személyes adatok védelme

  Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

   

  6. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

  Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

  -         a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

  -         pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;

  -         kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;

  -         személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más Adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, valamint hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;

  -         személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);

  -          tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni;

  -         sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

   

  Az érintett egyes jogainak tartalma

  a)      személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

          kezelt személyes adatai kategóriái,

          az adatkezelés célja,

          címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,

          az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai

          az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,

          a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,

          ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve

          az Önre nézve várható következményeiről.

  b)     személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  c)      személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;

          az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;

          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;

          a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;

          a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;

          a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

  Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

  d)     az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;

          az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;

          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

  A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

  e)      az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

  f)      a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  7. Egyéb rendelkezések

  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

  Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   

  8. Jogorvoslati jogok

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

  Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

           megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

           cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

           e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

           telefon: (1) 391 1400.

  Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

  Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

  Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

   

Cookie szabályzat

 •  

   

  Cookiek (sütik) felhasználási politikája és hasonló technológiák

  A jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon sütikre, illetőleg egyéb technológiákra, amelyeket a FLEX-DENT Kft. (székhelycím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11. (Magyarország), a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett flexdent.hu weboldal és alkalmazások használnak.

   

   

  1.      Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

   

  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

   

  A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

   

  Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

   

  A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

   

   

  2.      Milyen sütiket használunk?

  a)      rendszer sütik:

  -         hozzájárulást igényel: NEM;

  -         leírás: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál;

  -         célja: honlap működésének biztosítása;

  -         érvényességi idő: böngésző session vége.

   

  b)     nyomkövető süti

  -         hozzájárulást igényel: IGEN;

  -         leírás: személyre szabáshoz;

  -         célja: Ön beállításainak megjegyzése által szolgáltatásunk hatékonyságának növelése;

  -         érvényességi idő: 90 nap.

   

  c)      nyomkövető süti (harmadik féltől származó)

  -         hozzájárulást igényel: NEM;

  -         leírás: új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le;

  -         célja: a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik;

  -         érvényességi idő: 90 nap.

   

  3.      Hol történik meg a tájékoztatás és a hozzájárulás a süti kezeléssel kapcsolatban?

  Amikor a Társaságunk weblapját első alkalommal látogatja meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a Társaság milyen sütiket alkalmaz, és itt van mód az Ön hozzájárulásának megadására. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket jelen cookie tájékoztatóhoz is.

   

  4.      Általános tájékoztató a harmadik féltől származó sütikről (third party cookie):

   

  https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

   

  https://www.allaboutcookies.org/ (angol nyelven)

   

  5.      Kihez fordulhatok, ha a sütik kezeléssel kapcsolatos kérdéseim vannak?

  Közvetlenül Társaságunkhoz a labor@flexdent.hu elektronikus címen.

   

Impresszum

 •  

  A honlap üzemeltetője:

  ·        cégnév: FLEX-DENT Kft.

  ·        székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  ·        adószám: 13915911-2-08

  ·        cégjegyzékszám.  08-09-014767

  ·        telefonszám: +36 30 235 6552

  ·        e-mail: labor@flexdent.hu; job@flexdent.hu

   

  A honlap tárhelyszolgáltatója:

  ·        cégnév: DotRoll Kft.

  ·        székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  ·        adószám: 13962982-2-42

  ·        cégjegyzékszám: 01 09 882068

  ·        telefonszám: +36 - 1 - 432 - 3232

  ·        e-mail: support@dotroll.com

   NEW
METAL LASER SINTERING

About us

Flex-Dent The CAD/CAM Fraser Centre

We undertake the construction of zirconia and cobalt-chrome frames, bars, individual abutments within short deadlines and at reasonable prices.
Since its foundation in 2006, our dental laobratory has seen the future in digital dentistry. Over the past years, while keeping up with advancements, we have found suitable partners, and obtained the required devices and expertise, which are crucial for the creation of quality products.
Take a look at the details of our services. For price offers, contact us with confidence.

High Quality

Our company operates under ISO 9001 quality management. Every work phase and material is strictly monitored, thus guaranteeing constant quality. The materials used are in accordance with every standard and possess CE or ISO certificates.

Providing guarantee

Trusting in the quality of our work and the reliability of the technology used, we offer guarantees for our protheses for the following durations:

Pieces produced using CAD-CAM: 5 years Fixed prostheses produced using traditional processes: 3 years
Removable prostheses: 1 year.

Short Deadlines

We undertake the construction of zirconia and cobalt-chrome frames, bars, individual abutments within short deadlines and at reasonable prices.

Flex-Dent in numbers

Over

10000
Projects
120
Products
13
Staff members
10
Years on the market

The displayed numbers are for illustration purposes and may change over time.

THE TEAM

Introducing the Flex-Dent Team

Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.

Salai Csaba

Teamwork is a lot of people doing what I say.

Csaba Szalay
Owner, Managing Director

Hoglmayer Ágnes

My responsibilities involve logistics, shipping, and accounting.

Ágnes Hoglmayer
Administration

Dovigyel Martina

If you´d like a price offer, or simply information, contact me with confidence.

Martina Dovigyel
Head of office, administration

Varga Tamás

Everything is based on years of experience and perfect design. This is my specialty.

Tamás Juhász
Head of laboratory

Why choose
Flex-Dent?

Because we provide quality that meets the expectations of the modern age, to the greatest satisfaction our customers.

For dentists
For laboratories

No matter how complex the task you charge us with is, we will be able to completeit. In order to achieve this, we possess both the most modern tools and excellent professionals.

Place your trust in our laboratory – you will not regret it!

Products

For dentists and laboratories

The materials used are in accordance with every standard and possess CE or ISO certificates.

Prosthesis
bars

Full dentures using CAD-CAM technology

A significant advantage over fixed prostheses is the lower price. However precise manufacturing is a serious challenge for both dentists and dental technicians. Our dental technicians possess years of experience in the field. Contact us with confidence. Ask for a price offer and send us the prints today.
We can prepare the construction using both traditional CoCr alloy and titanium

Individual
Abutments

Please contact us in connection with it.

In cases with sufficient bone and space availability for the implants to be placed in the ideal angle, stock implant heads are perfectly adequate. Certainly, their correction might be necessary. For suboptimally placed implants however, personalized implant heads are needed. They contribute to maintaining healthy gums and providing a better base for the prepared implants. Depending on the case and personal needs, we can produce the heads from titanium or zirconium as well. Naturally, for the completed heads we also offer the preparation of crowns from the desired material (Co-Cr, zirconium, titanium). It is also possible to produce the ordered pieces on the basis of the prints scanned in the surgery or laboratory.

Metal free
prostheses

Zirconia frame

Our dental laboratory undertakes the designing and milling of zirconia frames within short deadlines and at reasonable prices. During the design and implementation of the ordered crowns and bridges, we consider and fulfill our customers´ needs and requests. You can send us the prints necessary for our work via postal service, or in an email to milling@flexdent.hu in an .stl file.

CAD-CAM
Design

Professional technology and expertise

Our dental laboratory undertakes the designing and milling of CoCr and titanium frames within short deadlines and at reasonable prices. During the design and implementation of the ordered crowns and bridges, we consider and fulfill our customers´ needs and requests. You can send us the prints necessary for our work via postal service, or in an email to milling@flexdent.hu in an .stl file.

Metal laser
sintering

Metal laser sintering eliminates the possible errors arising from casting.

The frames are built of 20 micron layers, which are produced by a high performance laser. The result is a more accurate, more homogeneous, and stronger product, which also allows more monitorable and secure manufacturing. Metal laser sintering allows the digitalization of the whole process of frame building. The technology is widely used in the aircraft industry, the production of unique parts and personalized medical implants.

zirconia, titanium, and cobalt-chrome frames
Bars
Individual abutments
CAD/CAM Design
3D printing

from a professional team

How We Work

Briefly about the Work Process

During our work, we lay great emphasis on constant quality, therefore we have introduced the ISO quality management system. Our company operates under ISO 9001 quality management. Every work phase and material is strictly monitored, thus guaranteeing constant quality. The materials used are in accordance with every standard and possess CE or ISO certificates.

Creating scans

Scans can be created traditionally or digitally.

Digital design

Using the latest CAD-CAM technology.

Execution

On the basis of prints and digital design.

Shipping

Finished product are delivered within the region by our own courier, to further partners via a delivery service or express mail.

Deadline: 5 work days + shipping
In the case of urgent work, contact us by phone.
Please send your orders, .stl files to milling@flexdent.hu

Contact us

Send us a message / Ask for a price offer for dentists, laboratories

Tel: +36 30 235-6552

Flex-Dent Ltd.
11 Pozsonyi street, Mosonmagyaróvár 9200

labor@flexdent.hu
www.flexdent.hu

Name
Email Address
Message