Lap tetejére

Adatvédelmi nyilatkozat

 •  

  Tájékoztatjuk, hogy a FLEX-DENT Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) történő álláspályázata, illetve önéletrajzának e célból történő benyújtása kapcsán az Ön személyes adatainak a Társaságunk, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) általi kezelése valósul meg. A személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk az Ön rendelkezésére.

   

  A megadott személyes adatok tárolását és kezelését Társaságunk. az alábbi alapelvek betartása mellett végzi.:

  -         Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és/vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  -         Csak olyan személyes adat kezelhető mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  -         A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  -         Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és-ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges- naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

   

  Az Adatkezelő adatai:

  ·        cégnév: FLEX-DENT Kft.

  ·        székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  ·        adószám: 13915911-2-08

  ·        cégjegyzékszám.  08-09-014767

  ·        telefonszám: +36 30 235 6552

  ·        e-mail: labor@flexdent.hu; job@flexdent.hu

   

  Társaságunk adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 37. Cikk (1) bek.-nek rendelkezéseivel összhangban nem alkalmaz.

  1. Az adatkezelés által érintett személyes adatok köre

  Az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:

  -         az Ön természetes személyazonosító adatai (név, születési név, szül. hely és idő, édesanyja szül. neve);

  -         az Ön szakmai életútját bemutató életrajza, a benne foglalt személyes adataival (iskolai végzettségek, foglalkoztatási helyek, szakmai tapasztalatai);

  -         az Adatkezelőhöz benyújtott önéletrajzában, pályázatában feltüntetett egyéb személyes adatai (pl. fotója, iskolai végzettségét, egyéb képzettségét igazoló okiratának másolata);

  -         nyilvános közösségi profil adatai.

   

  2. Az adatkezelés jogalapja, célja

  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön a megpályázott álláshely elnyerése érdekében, küldi meg az Adatkezelőnek a személyes adatait. Az ehhez szükséges előkészületek lebonyolítása, az Ön alkalmasságának eldöntése. Az adatkezelés célja pedig a betölthető álláshelyek kapcsán felmerülő szakmai igények, valamint az Ön által birtokolt szakmai képességek összevetése.

  Személyes adatait az Adatkezelő csak az esedékes munkaerő felvételi eljárásaiban, a jelentkezők alkalmasságának megítélése, illetve a felvételükről történő döntés érdekében kezeli. Személyes adatai kizárólag Magyarország területén kerülnek tárolásra és kezelésre.

  Hozzájárulása esetén az adatkezelés célja a megfelelő készségekkel, szakmai tapasztalattal rendelkező leendő dolgozók kiválasztásának megkönnyítése, az Önnel való a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok biztosítása.

   

  Az Ön személyes adataihoz az adatkezelés során a job@flexdent.hu címre küldött esetekben kizárólag a társaság ügyvezetője rendelkezik hozzáféréssel.

   

  Tévesen a labor@flexdent.hu címre küldött álláspályázatok, önéletrajzok a job@flexdent.hu címre történő továbbítás és a feladó egyidejű értesítése mellett a fiókból haladéktalanul törlésre kerülnek.

   

  3. A kezelt adatok átadásának, továbbításának esetei

  A személyes adatait az Adatkezelő nem továbbítja senki felé kivéve, ha a jogszabályokban meghatározott esetekben (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) köteles adatot szolgáltatni, továbbá az Ön hozzájárulása esetén, a Tájékoztatóban megadott esetekben.

   

  4. Az adatkezelés időtartama

  Abban az esetben, amennyiben a jelentkezése időpontjában nincs betölthető álláshely az Adatkezelőnél, úgy további 6 hónapig az Adatkezelő megőrzi az önéletrajzát és az álláspályázatához csatolt dokumentumokat, azaz tovább kezeli a személyes adatait (pl. mert szakmai ismeretei alapján egyébként alkalmas lenne az Adatkezelőnél valamely munkakör betöltésére, azonban éppen nincs üres hely, de várható üresedés).

  Az önéletrajzának, és a csatolt dokumentumoknak az Adatkezelő részére történő megküldésével Ön hozzájárul személyes adatainak a fenti 6 hónapos időtartamú kezeléséhez.

  A jelentkezése folyamatában a személyes elbeszélgetés során keletkezett, Önnel kapcsolatos személyes adatokat tartalmazó un. interjú lapokat az Adatkezelő a pályázati anyagának részeként, azzal együtt kezeli (tehát a jelentkezésétől számított 6 hónapig).

  Az Adatkezelő a szakmai igényeknek megfelelő szakmai tapasztalat mértékének, jellegének elbírálása folyamatában, (és csakis ebből a célból) az Ön hozzájárulása esetén jogosult az Ön által megjelölt korábbi munkáltatóit megkeresni, és az Ön szakmai tapasztalatait érintő körben adatot kérni.

  Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását – az említett 6 hónapos időtartamon belül is – bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

  -         személyesen (előzetes időpont egyeztetése mellett) az Adatkezelő székhelyén: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  -         elektronikus úton: job@flexdent.hu

  Hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

  Az Adatkezelő a hozzájárulásának visszavonásakor, valamint az álláspályázatának megküldésétől számított hat hónap elteltével személyes adatait külön értesítés nélkül törli.

   

  5. A kezelt személyes adatok védelme

  Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

   

  6. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

  Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

  -         a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

  -         pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;

  -         kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;

  -         személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más Adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, valamint hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;

  -         személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége e körülmények tisztázásáig);

  -          tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni;

  -         sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

   

  Az érintett egyes jogainak tartalma

  a)      személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

          kezelt személyes adatai kategóriái,

          az adatkezelés célja,

          címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,

          az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai

          az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,

          a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,

          ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve

          az Önre nézve várható következményeiről.

  b)     személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  c)      személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;

          az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;

          az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;

          a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;

          a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;

          a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

  Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

  d)     az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;

          az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;

          az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

          az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

  A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető.

  e)      az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

  f)      a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  7. Egyéb rendelkezések

  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 1 hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

  A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

  Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

   

  8. Jogorvoslati jogok

  Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

  Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

           megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

           cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

           e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

           telefon: (1) 391 1400.

  Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

  Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

  Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat:

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu

   

Cookie szabályzat

 •  

   

  Cookiek (sütik) felhasználási politikája és hasonló technológiák

  A jelen szabályzat hatálya kiterjed mindazon sütikre, illetőleg egyéb technológiákra, amelyeket a FLEX-DENT Kft. (székhelycím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11. (Magyarország), a továbbiakban: „Társaság”) által üzemeltetett flexdent.hu weboldal és alkalmazások használnak.

   

   

  1.      Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

  A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

   

  Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

   

  A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

   

  Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

   

  A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

   

   

  2.      Milyen sütiket használunk?

  a)      rendszer sütik:

  -         hozzájárulást igényel: NEM;

  -         leírás: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál;

  -         célja: honlap működésének biztosítása;

  -         érvényességi idő: böngésző session vége.

   

  b)     nyomkövető süti

  -         hozzájárulást igényel: IGEN;

  -         leírás: személyre szabáshoz;

  -         célja: Ön beállításainak megjegyzése által szolgáltatásunk hatékonyságának növelése;

  -         érvényességi idő: 90 nap.

   

  c)      nyomkövető süti (harmadik féltől származó)

  -         hozzájárulást igényel: NEM;

  -         leírás: új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le;

  -         célja: a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik;

  -         érvényességi idő: 90 nap.

   

  3.      Hol történik meg a tájékoztatás és a hozzájárulás a süti kezeléssel kapcsolatban?

  Amikor a Társaságunk weblapját első alkalommal látogatja meg, akkor egy pop-up (felugró) ablak jelenik meg a képernyő közepén, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a Társaság milyen sütiket alkalmaz, és itt van mód az Ön hozzájárulásának megadására. Ezen tájékoztató ablak tartalmaz egy linket jelen cookie tájékoztatóhoz is.

   

  4.      Általános tájékoztató a harmadik féltől származó sütikről (third party cookie):

   

  https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

   

  https://www.allaboutcookies.org/ (angol nyelven)

   

  5.      Kihez fordulhatok, ha a sütik kezeléssel kapcsolatos kérdéseim vannak?

  Közvetlenül Társaságunkhoz a labor@flexdent.hu elektronikus címen.

   

Impresszum

 •  

  A honlap üzemeltetője:

  ·        cégnév: FLEX-DENT Kft.

  ·        székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi utca 11

  ·        adószám: 13915911-2-08

  ·        cégjegyzékszám.  08-09-014767

  ·        telefonszám: +36 30 235 6552

  ·        e-mail: labor@flexdent.hu; job@flexdent.hu

   

  A honlap tárhelyszolgáltatója:

  ·        cégnév: DotRoll Kft.

  ·        székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  ·        adószám: 13962982-2-42

  ·        cégjegyzékszám: 01 09 882068

  ·        telefonszám: +36 - 1 - 432 - 3232

  ·        e-mail: support@dotroll.com

   ÚJDONSÁG
LÉZERES FÉMNYOMTATÁS!

Rólunk

Flex-Dent A Cad/CAM frézcentrum

Vállaljuk cirkon-, titán és kobalt króm vázak, stégek, implantátum felépítmények készítését, rövid határidővel, kedvező áron.
Fogtechnikai laborunk már megalakulásától, 2006-tól kezdve a digitális fogászatban látta a jövőt. Az évek során, lépést tartva a fejlődéssel, folyamatosan találtuk meg a megfelelő partnereket, szereztük meg a szükséges eszközöket, szaktudást, melyek elengedhetetlenek a jó minőségű munkák készítéséhez.
Tekintse meg bővebben szolgáltatásainkat, árajánlat kéréssel forduljon hozzánk bizalommal!

Magas Minőség

Cégünk ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik. Az egyes munkafázisok, a felhasznált anyagok szigorúan ellenőrzöttek, garantálva az állandó minőséget. A felhasznált alapanyagok minden szabványnak megfelelnek, rendelkeznek CE vagy ISO tanúsítvánnyal.

Garancia vállalás

Bízva az általunk elvégzett munka minőségében és a használt technológia megbízhatóságában, az általunk készített pótlásokra az alábbi időtartamra vállalunk garanciát:

CAD-CAM-mel készült munkák: 5 év Hagyományos eljárással rögzített pótlások: 3év
Kivehető pótlásokra: 1 év.

Gyors Határidő

Titán és kobalt króm vázak, stégek, implantátum felépítmények készítését, rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk.

A flex-dent Számokban

Több mint

10000
Projekt
120
Termék
13
Munkatárs
10
Éve a piacon

A megjelenített értékek tájékoztató jellegűek, napról napra változhat.

A TEAM

Bemutatkozik a Flex-Dent Csapata

A tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot.

Salai Csaba

A csapatmunka az, amikor sokan csinálják azt amit mondok.

Szalay Csaba
Tulajdonos, Ügyvezető

Hoglmayer Ágnes

Az én feladatom a logisztika, a szállítás és az elszámolás.

Hoglmayer Ágnes
Adminisztráció

Dovigyel Martina

Ha árajánlatot szeretne, vagy csak egyszerűen érdeklődik,
keressen bizalommal!

Dovigyel Martina
Irodavezető, adminisztráció

Varga Tamás

Mindennek az alapja a többéves tapasztalat és a tökéletes tervezés.
Ez az én szakterületem

Juhász Tamás
Laborvezető

Miért a
Flex-dent?

Mert a modern kor elvárásainak megfelelő minőséget biztosítunk ügyfeleink legnagyobb megelégedésére.

Fogorvosoknak
Laboroknak

Bármilyen összetett legyen a feladat, amivel megbíz bennünket, meg tudjuk csinálni. Megvannak hozzá a legkorszerűbb eszközeink és a legkiválóbb szakembereink is.

Szavazzon bizalmat laborunknak – nem bánja meg!

Termékek

Fogorvosoknak és Laboroknak

A felhasznált alapanyagok minden szabványnak megfelelnek, rendelkeznek CE vagy ISO tanúsítvánnyal.

Stéges
Pótlások

A teljes foghiányt pótló CAD-CAM technológia

Nagy előnye a rögzített pótlásokkal szemben relatíve alacsonyabb ára. Precíz elkészítése azonban nagy kihívást állít mind az orvos, mind a fogtechnikus csapat elé. Fogtechnikusaink több éves tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, forduljon hozzánk bizalommal. Kérje árajánlatunkat és küldje el a lenyomatokat még ma!
A munkákat hagyományos Co-Cr ötvözetből, és titánból is el tudjuk készíteni.

Implantátum
Felépítmények

Ezzel kapcsolatban kérjük keresse kollégánkat!

Azon esetekben, mikor elegendő csont és helykínálat áll az implantológus rendelkezésére ahhoz, hogy az implantátumokat ideális irányban helyezze be, tökéletesen megfelelőek a gyári implantátum fejek. Természetesen ezek korrekciója is szükséges lehet. Az ideálistól eltérően behelyezett implantátumok esetén viszont egyedi implantátumfejek készítése szükséges. Segítségükkel megőrizhető az egészséges íny, valamint jobb tartás biztosítható a készülő pótlásoknak. Az esetnek és az egyedi igényeknek megfelelően a fejeket titánból és zirkonból is el tudjuk készíteni. Az elkészült fejekre természetesen a kívánt anyagból (Co-Cr, zircon, titán) koronák készítését is vállaljuk. Lehetőség van arra is, hogy a rendelőben vagy a laborban scannelt minta alapján készítsük el a kívánt munkát.

Fémmentes
Pótlások

Zirkon váz

Fogtechnikai laborunk vállalja zirkon vázak tervezését és marását rövid határidővel kedvező áron. A megrendelt koronák, hidak tervezésénél-kivitelezésénél szem előtt tartjuk és a lehetőségekhez mérten megvalósítjuk megrendelőnk igényeit, kéréseit. A munkához szükséges lenyomatokat elküldhetik postai úton vagy digitális formátumban .stl fájlban a milling@flexdent.hu e-mail címre.

CAd-CAM
Tervezés

A professzionális technika és a szaktudás

Fogtechnikai laborunk vállalja Co-Cr és titán vázak tervezését és marását rövid határidővel kedvező áron. A megrendelt koronák, hidak tervezésénél-kivitelezésénél szem előtt tartjuk és a lehetőségekhez mérten megvalósítjuk megrendelőnk igényeit, kéréseit. A munkához szükséges lenyomatokat elküldhetik postai úton, vagy digitális formátumban .stl fájlban a milling@flexdent.hu e-mail címre.

Lézeres
Fémnyomtatás

A lézeres fémnyomtatási eljárás kizárja az öntésből fakadó hibákat.

A vázak 20 mikronos rétegekből épülnek fel, melyeket egy nagy teljesítményű lézer épít fel. Pontosabb, homogénebb, erősebb termék a végeredmény, ami emellett ellenőrzött, biztonságosabb gyártást tesz lehetővé. Fémnyomtatással lehetséges a vázkészítés teljes folyamatának digitalizálása. A technológiát már széles körben alkalmazzák a repülőgép gyártásban, egyedi alkatrész gyártásban, egyedi orvosi implantátum gyártásban.

cirkon-, titán és kobalt króm vázak
stégek
implantátum felépítmények
Cad/Cam tervezés
3D nyomtatás

egy profi csapattól

Hogyan Dolgozunk

Munkafolyamat Röviden

Munkáink készítése során nagy hangsúlyt fektetünk az állandó minőségre, ezért vezettük be az ISO minőségbiztosítási rendszert. Cégünk ISO 9001 minőségbiztosítással rendelkezik. Az egyes munkafázisok, a felhasznált anyagok szigorúan ellenőrzöttek, garantálva az állandó minőséget. A felhasznált alapanyagok minden szabványnak megfelelnek, rendelkeznek CE vagy ISO tanúsítvánnyal.

Lenyomat készítés

A lenyomat készülhet hagyományos és digitális módon.

Digitális tervezés

A legmodernebb CAD-CAM technológiával.

Kivitelezés

A lenyomat és a digitális terv alapján.

Szállítás

A munkák kézbesítését a régióban saját futárunk végzi, távolabbi partnereinkhez futárszolgálattal, gyorspostával juttatjuk el az elkészült munkákat.

Vállalási határidő: 5 munkanap+szállítás.
Sürgős munka esetén hívjon minket telefonon!
A munkákat, stl fájlokat a milling@flexdent.hu e-mail címre várjuk!

Kapcsolat

Írj nekünk / Árajánlat kérés fogorvosaknak, Laboroknak

Tel: +36 30 235-6552

Flex-Dent Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 11.

labor@flexdent.hu
www.flexdent.hu

Név
E-mail
Üzenet